• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1 А/106 Төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээнд хамруулах тухай 2023-02-28 ҮЗЭХ
2 А/99 Эрх шилжүүлэх тухай 2023-02-27 ҮЗЭХ
3 А/98 Эрх шилжүүлэх тухай 2023-02-27 ҮЗЭХ
4 А/105 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2023-02-27 ҮЗЭХ
5 А/104 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2023-02-27 ҮЗЭХ
6 А/103 Газар ашиглуулах тухай 2023-02-27 ҮЗЭХ
7 А/102 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2023-02-27 ҮЗЭХ
8 А/101 Эрх шилжүүлэх тухай 2023-02-27 ҮЗЭХ
9 А/100 Эрх шилжүүлэх тухай 2023-02-27 ҮЗЭХ
10 А/97 Төсвийн хуваарь батлах тухай 2023-02-17 ҮЗЭХ
11 А/96 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2023-02-17 ҮЗЭХ
12 А/95 Бүх тендерээс татгалзах тухай 2023-02-17 ҮЗЭХ
13 А/94 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2023-02-17 ҮЗЭХ
14 А/93 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох, тендерийг хүчингүй болгох тухай 2023-02-16 ҮЗЭХ
15 А/92 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2023-02-16 ҮЗЭХ
16 А/91 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2023-02-16 ҮЗЭХ
17 А/90 Зохиоцуулалт хийх тухай 2023-02-16 ҮЗЭХ
18 А/89 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023-02-16 ҮЗЭХ
19 А/88 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023-02-16 ҮЗЭХ
20 А/87 Цол олгох тухай 2023-02-16 ҮЗЭХ
21 А/86 Зохион байгуулах хороо байгуулах тухай 2023-02-16 ҮЗЭХ
22 А/85 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2023-02-16 ҮЗЭХ
23 А/84 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2023-02-15 ҮЗЭХ
24 А/83 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2023-02-15 ҮЗЭХ
25 А/82 Үнэлгээний хорооны нарийн бичгийн дарга нөхөн томилох тухай 2023-02-15 ҮЗЭХ
26 А/80 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2023-02-15 ҮЗЭХ
27 А/79 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2023-02-14 ҮЗЭХ
28 А/78 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2023-02-14 ҮЗЭХ
29 А/77 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2023-02-14 ҮЗЭХ
30 А/76 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2023-02-14 ҮЗЭХ